+ photos +

   

+ 2014-9-12
珠海长隆海洋王国


+ 2014-6-25
小娃一岁啦,三口之家的照片.


+ 2014-3-6
2014春节的雪


+ 2013-10-6
我的女儿


+ 2012-8-22
珠海市情侣路


+ 2011-5-23
白天杭州西湖拍摄


+ 2011-5-22
晚上在上海外滩拍摄
+ 2011-1-9
上午在香港太平山上拍摄


+ 2011-1-8
深圳市民广场拍摄


+ 2010-1-9
三亚拍摄


+ 2009-6-28
北京故宫拍摄


+ 2009-6-21
郑州黄河边拍摄


+ 2008-9-11
阳西碉楼上拍摄


+ 2007-9-15
韶关拍摄


+ 2007-6-9
洛阳拍摄


+ 2007-1-27
广州女仆私影拍摄


+ 2006-8-12
珠海神秘园拍摄

   

Go Back